خدمات وزیران

کانون تبلیغات وزیران توسط گروهی مشتاق و خبره، فعالیت خود را در سال 1376 در زمینه تبلیغات و مشاوره آغاز نمود و طی این مدت پروژه های متعددی را با تکیه بر تخصص و تجربه مدیریت و متخصصین خود به انجام رسانیده است.